Kontakt os idag

Forretningsbetingelser

Indgåelse

Tilbud accepteres skriftligt af begge parter. Eventuelle ændringer i løsningsbeskrivelsen skal aftales skriftligt af begge parter for at være gyldige. Kunden bærer alene det fulde ansvar for, at projektet er entydigt og udtømmende beskrevet i løsningsbeskrivelsen.

Det påhviler kunden at stille alle nødvendige oplysninger og materialer til rådighed, som vedrører projektet. Kunden forpligtes til at opgive korrekt navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse og CVR-nummer. Små film ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt.

Små film ApS forbeholder sig retten til at bruge det udførte arbejde og materiale som reference i eget salgs- og marketingsøjemed.

Abonnement og opsigelse

Ethvert abonnement kan altid opsiges med indeværende måned + 1 måneds varsel. Uanset om kunden ønsker at få udarbejdet arbejde/materiale i den sidstnævnte måned (+ 1 måneds varsel), ville der faktureres for denne afsluttende måned uanset.

Ved indgåelse og/eller igangværende abonnement, forpligtes kunden til at, i samarbejde med små film ApS, at altid planlægge 2 måneder frem.

Et abonnement og tilhørende fakturering sættes ikke på pause på trods af at en kunde ikke stiller de nødvendige oplysninger eller materiale til rådighed inden for den aftalte tidsramme. Samme er gældende for aftale af næstkommende dage for projektet.

Enhver opsigelse skal ske skriftligt til små film ApS.

Alle abonnementer begynder ved aftalens indgåelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle abonnementer fortsætter, indtil aftalen er blevet skriftligt opsigt af enten små fil ApS eller kunden og opsigelsesperioden er udløbet.

Kunden er forpligtiget til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed, som små film ApS anmoder om, således at små film ApS kan levere det aftalte produkt.

Små film ApS er berettiget til, med øjeblikkelig virkning at ophæve abonnementet i tilfælde af kundens konkurs eller ved dennes rekonstruktion.

Fakturering

Små film ApS fakturerer kunden for udført arbejde, ved kundens godkendelse af udkast til færdigredigeret film. Dog forbeholder små film ApS sig retten til at fakturere kunden senest 14 dage efter seneste udkast tilsendes kunden.

Priser

Alle priser oplyses eksklusivt dansk moms (25%). Alle priser og tilbud er forbeholdt prisændringer og tastefejl.

Udover den tilbudte eller aftalte pris, er små film ApS berettiget til at opkræve betaling for ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra kundens side, ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra kundens side, der ligger uden for det afgivne tilbud, samt bestilling af ydelser eller produkter, der ikke i forvejen indgår i det angivne tilbud. Opkrævninger af denne art udføres kun efter skriftlig aftale med kunden.

Fakturasummen forfalder til betaling senest 8 dage efter fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Kunden er forpligtiget til at betale det fulde beløb på fakturaen og er således uberettiget til at tilbageholde nogen del af fakturasummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav eller at foretage modregning for sådanne krav. En sådan tilbageholdelse vil betragtes som misligholdelse af aftalen.

Manglende betaling

Ved forsinket betaling pålægges en rente i henhold til renteloven (2% pr. måned af det fulde tilgodehavende) fra forfaldsdatoen. Der opkræves endvidere et gebyr på 100 kr. pr. påskrivelse. Der foretages to påmindelser (rykkere) med minimum 10 dages mellemrum og herefter sendes et betalingskrav. Hvis betalingen ikke er modtaget af små film ApS efter to dage fra påkravsdato, forbeholder små film ApS sig retten til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso.

Ved overdragelse af en fordring til inkasso, vil kundens projekt, abonnement eller andet i gangværende arbejde samtidig blive nedlukket midlertidigt.

Korrekturgange

Små film ApS inkluderer i alle projekter, op til 3 korrekturgange. Ved behov for mere end 3 korrekturgange, forbeholder små film ApS sig retten til at annullere samarbejdet eller påkræve ekstra gebyr på 1500 kr. per korrekturgang der overstiger det 3 forsøg.

Ansvar og regler

Kunden er selv ansvarlig for opsigelse af eventuelle abonnementer hos andre udbydere ved skift til små film ApS.

Adresseændringer

Såfremt kunden flytter adresse, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden straks give små film ApS besked herom. Hvis små film ApS ikke er informeret om adresseskift, når arbejdet skal udføres, så vil omkostningerne forbundet med kørsel til anden adresse eller lignende påkrævet kunden til betaling.

Underleverandør

Små film ApS er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af en underleverandør. I det omfang små film ApS anvender underleverandører, påtager små film ApS sig samme ansvar for disses arbejde, som hvis arbejdet var udført af små film Aps selv.

Kommunikation

Små film ApS kan anvende kundens e-amil til al kommunikation, herunder servicemeddelser, påkrav, rykkere samt meddelelser om små film ApS’ nyheder.

Lovvalg og tvister Parternes aftale er undergivet dansk lov og ret.